Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC CÀNG LONG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CÀNG LONG

Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3855 600

ĐIỆN LỰC CẦU KÈ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CẦU KÈ

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 2213 200

ĐIỆN LỰC CẦU NGANG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cần Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CẦU NGANG

Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cần Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3642 331

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Đoàn Công Chánh, Khóm 3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Đường Đoàn Công Chánh, Khóm 3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 6289 289

ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 19/5, Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Đường 19/5, Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3738 234

ĐIỆN LỰC TIỂU CẦN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Phú Thọ 1, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TIỂU CẦN

Địa chỉ: Ấp Phú Thọ 1, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3502 237

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ TRÀ VINH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 02 đường Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Địa chỉ: Số 02 đường Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3603 335

ĐIỆN LỰC TRÀ CÚ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Xoài Thum, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TRÀ CÚ

Địa chỉ: Ấp Xoài Thum, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3506 207

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ DUYÊN HẢI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: số 08 đường 3/2 nối dài, Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Địa chỉ: số 08 đường 3/2 nối dài, Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3733 234