Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (0294) 3566 111

Fax: (0294) 3872 433

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống