Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị THÀNH PHỐ TRÀ VINH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 02 đường Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3566 111

Xem thêm

Điện lực THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Địa chỉ: Số 02 đường Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại : (0294) 3566 111

Đơn vị DUYÊN HẢI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường 19/5, Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3738 234

Xem thêm

Điện lực DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Đường 19/5, Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3738 234

Đơn vị CẦU NGANG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 02 đường Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3603 335

Xem thêm

Điện lực CẦU NGANG

Địa chỉ: Số 02 đường Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3603 335

Đơn vị CÀNG LONG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3855 600

Xem thêm

Điện lực CÀNG LONG

Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3855 600

Đơn vị cầu kè

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3712 556

Xem thêm

Điện lực cầu kè

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3712 556

Đơn vị CHÂU THÀNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3568 999

Xem thêm

Điện lực CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3568 999

Đơn vị TRÀ CÚ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Xoài Thum, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3506 207

Xem thêm

Điện lực TRÀ CÚ

Địa chỉ: Ấp Xoài Thum, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3506 207

Đơn vị THỊ XÃ DUYÊN HẢI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: số 08 đường 3/2 nối dài, Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3733 234

Xem thêm

Điện lực THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Địa chỉ: số 08 đường 3/2 nối dài, Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3733 234

Đơn vị TIỂU CẦN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Phú Thọ 1, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 6270 708

Xem thêm

Điện lực TIỂU CẦN

Địa chỉ: Ấp Phú Thọ 1, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 6270 708