CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

 

1. Giới thiệu chung về Công ty Điện lực Trà Vinh:

 1.1. Tên gọi tiếng Việt: Công ty Điện lực Trà Vinh

1.2. Tên tiếng Anh: Trà Vinh Power Company

4626-Hinh Cty dua len Website -10-2014

 1.3. Tên viết tắt: PCTV

 1.4. Địa chỉ trụ sở chính: 02 đường Hùng Vương, phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 1.5. Điện thoại, fax, website:

 - Điện thoại: 0294.2210211 – 0294.3855004                    - Fax: 0294.3854580.

 - Website: http://pctravinh.evnspc.vn.

 2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Điện lực Trà Vinh:

 2.1. Các văn bản thành lập Công ty:

 - Quyết định số 149 NL/TCCB-LĐ ngày 21/03/1992 của Bộ Năng lượng về việc “Thành lập Sở Điện lực Trà Vinh”.

 - Quyết định số 246 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 08/03/1996 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc “Đổi tên các Sở Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực 2”.

 - Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14/04/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam”.

 - Quyết định số 1203/QĐ-EVN SPC ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thành lập các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh.

Quyết định số 974/QĐ-EVN SPC ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc đổi tên và thành lập các phòng thuộc cơ quan Công ty Điện lực Trà Vinh.

 2.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty:

Công ty Điện lực Trà Vinh là một trong 20 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Công ty Điện lực Trà Vinh tiền thân có tên là Sở Điện lực Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 149 NL/TCCB-LĐ ngày 21/03/1992 của Bộ Năng lượng và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 02/5/1992 do tách ra từ Sở Điện lực Cửu Long (trước đây là Chi nhánh điện Trà Vinh thuộc Sở Điện lực Cửu Long).

Ngày 08/03/1996, Sở Điện lực Trà Vinh được đổi tên thành Điện lực Trà Vinh trực thuộc Công ty Điện lực 2 theo quyết định số 246 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 08/03/1996.

Đến ngày 14/04/2010, Điện lực Trà Vinh được đổi tên thành Công ty Điện lực Trà Vinh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam theo quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14/04/2010.

Trong những năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tập thể CNVC-LĐ Công ty Điện lực Trà Vinh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên và trưởng thành về nhiều mặt.

Từ khi được thành lập vào năm 1992, toàn tỉnh chỉ có một trạm trung gian 6 Mwh, 191 km đường dây trung thế, 127 trạm biến áp / 14.098,5 Kva và 41 km đường dây hạ thế; số xã có điện chỉ đạt 48% (37/76 xã, hầu hết lưới điện chỉ kéo về tập trung ở trung tâm xã); số hộ sử dụng điện toàn tỉnh là 13.330 hộ (có 5.789 điện kế chính) chỉ đạt 8,6% và điện thương phẩm cả năm 1992 là 17,9 triệu kWh, bình quân đầu người là 20 kWh/năm.

Từ năm 1995-1996, quá trình phát triển lưới điện đã có bước phát triển mạnh. Tỉnh Trà Vinh đã mạnh dạn ứng vốn hơn 11 tỷ đồng để thực hiện xây dựng mới 4 công trình trung thế liên xã với trên 100 km đường dây gồm Mỹ Cẩm-Tân An-Thạnh Phú; Kim Hòa-Hiệp Hòa-Nhị Trường; Bình Phú-Đại Phước-Đức Mỹ; Phước Hưng-Đôn Xuân-Ngũ Lạc.

Từ năm 1996-2010, khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh việc phát triển điện khí hóa nông thôn, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, Sở Điện lực Trà Vinh đã đẩy mạnh việc thực hiện các công trình điện khí hóa. Đến cuối năm 2007, toàn bộ các xã đã được điện khí hoá, 102 xã, phường, thị trấn đều có điện. Đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh có 104 xã, phường, thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%.

3. Cơ cấu tổ chức Công ty Điện lực Trà Vinh:

Tổng CBCNV Công ty Điện lực Trà Vinh đến 18/08/2020 là: 651 người (Nam: 572 người; Nữ: 79 người).

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Công ty Điện lực Trà Vinh bao gồm:

- Giám đốc Công ty;

- Các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;

- Bộ máy giúp việc.

3.1. Giám đốc Công ty: Ông Huỳnh Chí Hải

Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh do Tổng Công ty Điện lực miền Nam bổ nhiệm có thời hạn. Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty, Tập đoàn Điện lực, Nhà nước và pháp luật trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động, về kết quả sản xuất kinh doanh, về bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

3.2. Phó Giám đốc:

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh do Tổng Công ty Điện lực miền Nam bổ nhiệm có thời hạn. Phó Giám đốc Công ty giúp Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Các Phó Giám đốc tại Công ty Điện lực Trà Vinh:

- Phó Giám đốc Kỹ thuật: Ông Quách Hải Hồ

- Phó Giám đốc Kinh doanh: Ông Nguyễn Thanh Hoàng

- Phó Giám đốc Đầu tư xây dựng: Ông Lương Việt Lang

3.3. Kế toán trưởng: Ông Lê Việt Dũng

Kế toán trưởng Công ty Điện lực Trà Vinh do Tổng Công ty Điện lực miền Nam bổ nhiệm có thời hạn. Kế toán trưởng giúp Giám đốc Công ty tổ chức, thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của Công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.4. Bộ máy giúp việc:

Bộ máy giúp việc của Công ty Điện lực Trà Vinh bao gồm: Văn phòng và 12 phòng, ban chức năng;

1. Văn phòng

2. Phòng Tổ chức & Nhân sự

3. Phòng  Kỹ thuật

4. Phòng Tài chính - Kế toán

5. Phòng Kinh doanh

6. Phòng Điều độ

7. Phòng An toàn

8. Phòng Kế hoạch & Vật tư

9. Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin

10. Phòng Quản lý đầu tư

11. Phòng Kiểm tra thanh tra và pháp chế

3.5. Các đơn vị trực thuộc:

a/ Đội QLVHLĐ Cao Thế Trà Vinh

b/ Các Điện lực:

1.     Điện lực thành phố Trà Vinh

2.     Điện lực Cầu Ngang

3.     Điện lực Cầu Kè

4.     Điện lực Trà Cú

5.     Điện lực Tiểu Cần

6.     Điện lực Duyên Hải

7.     Điện lực Càng Long

8.     Điện lực Châu Thành

9.     Điện lực thị xã Duyên Hải./.