Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/05/2017 của EVN xem chi tiết tại đây
Quy định thời gian giải quyết các dịch vụ cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành theo văn bản số 7217/EVN SPC-KD ngày 19/9/2017, xem chi tiết tại đây.