Các văn bản liên quan đến điện mặt trời mái nhà và thông tin đấu nối, giải tỏa công suất

 

- Thông tin đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà gồm 04 biểu mẫu (đính kèm)

 

- Văn bản số 5644/EVN SPC-KT ngày 07/7/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (đính kèm)