- Thông tin đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà gồm 04 biểu mẫu (đính kèm)

 

- Văn bản số 5644/EVN SPC-KT ngày 07/7/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (đính kèm)

 

- Văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (VB6948; Các phụ lục đính kèm)