3. KH bảo dưỡng, sửa chữa – KH vận hành tháng 

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 10.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 11.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 12.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 01.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 02.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 03.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 04.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 05.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 06.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 07.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 08.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 09.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 10.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 11.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 12.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tháng 02.2018

Kế hoạch BDSC-KH vận hành lưới điện 110kV tháng 06.2020

Kế hoạch BDSC-KH vận hành lưới điện 110kV tháng 07.2020

 

4. KH bảo dưỡng, sửa chữa – KH vận hành tuần

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 12.9-18.9.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 19.9-25.9.2016
Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 26.9-02.10.2016
Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 03.10-09.10.2016
Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 10.10-16.10.2016
Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 17.10-23.10.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 24.10-30.10.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 31.10-06.11.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 07.11-13.11.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 14.11-20.11.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 21.11-27.11.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 28.11-04.12.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 05.12-11.12.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 12.12-15.12.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 16.12-18.12.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 19.12-25.12.2016

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 26.12-30.12.2016

            Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 03.01-08.01.2017

            Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 09.01-15.01.2017

            Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 16.01-22.01.2017

            Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 23.01-25.01.2017

  Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 02.02-12.02.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 13.02-19.02.2017    

           Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 20.02-26.02.2017

           Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 27.02-05.03.2017

  Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 06.03-12.03.2017

           Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 13.03-19.03.2017

           Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 20.03-26.03.2017

  Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 27.03-02.04.2017

           Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 03.04-09.04.2017

Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 10.04-16.04.2017

 

          Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 17.04-23.04.2017

          Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 24.04-28.04.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 03.05-07.05.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 08.05-14.05.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 15.05-21.05.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 22.05-28.05.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 29.05-04.06.2017

          Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 05.06-11.06.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 12.06-18.06.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 19.06-26.06.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 27.06-02.07.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 03.07-09.07.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 10.07-16.07.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 17.07-23.07.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 24.07-30.07.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 31.07-06.08.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 07.08-13.08.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 14.08-20.08.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 21.07-27.07.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 28.07-31.08.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 04.09-10.09.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 11.09-17.09.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 18.09-24.09.2017

         Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 25.09-01.10.2017

        Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 02.10-08.10.2017

        Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 09.10-15.10.2017

        Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 16.10-22.10.2017

        Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 23.10-29.10.2017

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 30.10-05.11.2017

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 15.01-21.01.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 22.01-28.01.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 29.01-04.02.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 05.02-11.02.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 12.02-25.02.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 12.03-18.03.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 19.03-25.03.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 26.03-01.04.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 16.04-22.04.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 23.04-29.04.2018

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 15.06-21.06.2020

       Kế hoạch BDSC-KH vận hành tuần 22.06-28.06.2020

 

5. KH vận hành ngày

 

Kế hoạch vận hành ngày 13.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 14.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 15.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 17.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 18.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 19.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 20.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 21.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 22.9.2016

 

Kế hoạch vận hành ngày 23.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 24.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 25.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 26.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 27.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 28.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 29.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 30.9.2016

Kế hoạch vận hành ngày 01.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 02.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 03.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 04.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 05.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 06.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 07.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 08.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 09.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 10.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 11.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 12.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 13.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 14.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 15.10.2016

 

 

 

 

             Kế hoạch vận hành ngày 22.10.2016

             Kế hoạch vận hành ngày 24.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 25.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 26.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 27.10.2016

Kế hoạch vận hành ngày 28.10.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 29.10.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 30.10.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 31.10.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 01.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 02.11.2016

Kế hoạch vận hành ngày 03.11.2016

Kế hoạch vận hành ngày 04.11.2016

Kế hoạch vận hành ngày 05.11.2016

Kế hoạch vận hành ngày 06.11.2016

Kế hoạch vận hành ngày 07.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 08.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 09.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 10.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 11.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 12.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 13.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 14.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 15.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 16.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 17.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 18.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 19.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 20.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 21.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 22.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 23.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 24.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 25.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 26.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 27.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 28.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 29.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 30.11.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 01.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 02.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 03.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 04.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 05.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 06.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 07.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 08.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 09.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 10.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 11.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 12.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 13.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 14.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 15.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 16.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 17.12.2016

 

 Kế hoạch vận hành ngày 18.12.2016

 

 Kế hoạch vận hành ngày 19.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 20.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 21.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 22.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 23.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 24.12.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 25.12.2016

Kế hoạch vận hành ngày 26.12.2016

Kế hoạch vận hành ngày 27.12.2016

Kế hoạch vận hành ngày 28.12.2016

Kế hoạch vận hành ngày 30.12.2016

Kế hoạch vận hành ngày 31.12.2016

Kế hoạch vận hành ngày 01.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 02.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 03.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 04.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 05.01.2017

 Kế hoạch vận hành ngày 06.01.2017

 Kế hoạch vận hành ngày 07.01.2016

 Kế hoạch vận hành ngày 08.01.2017

 Kế hoạch vận hành ngày 09.01.2017

 

 Kế hoạch vận hành ngày 10.01.2017

 

 Kế hoạch vận hành ngày 11.01.2017

 Kế hoạch vận hành ngày 12.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 13.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 14.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 15.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 16.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 17.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 18.01.2017

 

Kế hoạch vận hành ngày 19.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 20.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 21.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 22.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 23.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 24.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 25.01.2017

Kế hoạch vận hành ngày 02.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 03.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 04.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 05.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 06.02.2017 

Kế hoạch vận hành ngày 07.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 08.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 09.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 10.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 11.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 12.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 13.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 14.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 15.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 16.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 17.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 18.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 19.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 20.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 21.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 22.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 23.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 24.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 25.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 26.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 27.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 28.02.2017

Kế hoạch vận hành ngày 01.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 02.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 03.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 04.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 05.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 06.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 07.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 08.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 09.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 10.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 11.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 12.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 13.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 14.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 15.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 16.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 17.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 18.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 19.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 20.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 21.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 22.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 23.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 24.03.2017

 

Kế hoạch vận hành ngày 25.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 31.03.2017

Kế hoạch vận hành ngày 01.04.2017

Kế hoạch vận hành ngày 02.04.2017

Kế hoạch vận hành ngày 03.04.2017

Kế hoạch vận hành ngày 04.04.2017

 

           Kế hoạch vận hành ngày 05.04.2017

           Kế hoạch vận hành ngày 06.04.2017

           Kế hoạch vận hành ngày 07.04.2017

 Kế hoạch vận hành ngày 08.04.2017

          Kế hoạch vận hành ngày 09.04.2017

Kế hoạch vận hành ngày 10.04.2017

Kế hoạch vận hành ngày 11.04.2017

  

          Kế hoạch vận hành ngày 12.04.2017

Kế hoạch vận hành ngày 13.04.2017

 

          Kế hoạch vận hành ngày 14.04.2017

Kế hoạch vận hành ngày 15.04.2017      

Kế hoạch vận hành ngày 16.04.2017

 

         Kế hoạch vận hành ngày 17.04.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 18.04.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 19.04.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 20.04.2017

  Kế hoạch vận hành ngày 21.04.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 28.04.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 29.04.2017

          Kế hoạch vận hành ngày 30.04.2017

          Kế hoạch vận hành ngày 01.05.2017

          Kế hoạch vận hành ngày 02.05.2017

          Kế hoạch vận hành ngày 03.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 04.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 05.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 06.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 07.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 08.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 09.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 10.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 11.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 12.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 13.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 14.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 15.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 16.05.2017

         Kế hoạch vận hành ngày 17.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 18.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 19.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 20.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 21.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 22.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 23.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 24.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 25.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 26.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 27.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 28.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 29.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 30.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 31.05.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 01.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 02.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 03.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 04.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 05.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 06.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 07.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 08.06.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 09.06.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 10.06.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 11.06.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 12.06.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 13.06.2017

 

       Kế hoạch vận hành ngày 14.06.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 15.06.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 16.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 17.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 18.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 19.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 20.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 21.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 22.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 23.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 24.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 25.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 26.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 27.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 28.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 29.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 30.06.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 01.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 02.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 03.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 04.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 05.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 06.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 07.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 08.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 09.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 10.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 11.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 12.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 14.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 15.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 16.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 17.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 18.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 19.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  20.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  21.07.2017

       Kế hoạch vận hành ngày  22.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  23.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  24.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  25.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  26.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  27.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  28.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  29.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  30.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 31.07.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 01.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  02.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 03.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  04.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  05.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  06.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  07.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 08.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  09.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  10.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  11.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  12.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  13.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  14.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  15.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  16.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  17.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  18.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 19.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 20.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 21.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  22.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  23.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  24.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 25.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 26.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 27.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 28.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 29.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  30.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày  31.08.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 01.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 02.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 03.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 04.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 05.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 06.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 07.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 08.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 09.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 10.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 11.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 12.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 13.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 14.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 15.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 16.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 17.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 18.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 19.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 20.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 21.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 22.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 23.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 24.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 25.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 26.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 27.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 28.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 29.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 30.09.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 01.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 02.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 03.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 04.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 05.10.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 06.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 07.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 08.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 09.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 10.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 11.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 12.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 13.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 14.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 15.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 16.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 17.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 18.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 19.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 20.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 21.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 22.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 23.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 24.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 25.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 26.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 27.10.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 28.10.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 29.10.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 30.10.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 31.10.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 01.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 02.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 03.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 04.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 05.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 06.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 07.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 08.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 09.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 10.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 11.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 12.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 13.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 14.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 15.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 16.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 17.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 18.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 19.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 20.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 21.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 22.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 23.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 24.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 25.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 26.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 27.11.2017

       Kế hoạch vận hành ngày 28.11.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 29.11.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 30.11.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 01.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 02.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 03.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 04.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 05.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 06.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 07.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 08.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 09.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 10.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 11.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 12.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 13.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 14.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 15.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 16.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 17.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 18.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 19.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 20.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 21.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 22.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 23.12.201

        Kế hoạch vận hành ngày 24.12.2017

        Kế hoạch vận hành ngày 25.12.2017