HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP

Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến ngành điện không quá 07 ngày làm việc.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực để được hướng dẫn cụ thể hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

Phụ lục 1_Lưu đồ cấp điện khách hàng từ lưới điện trung áp (File đính kèm).

Phụ lục 2_Hồ sơ đề nghị mua điện trung áp (File đính kèm).

Phụ lục 3_Hồ sơ đề nghị đấu nối (File đính kèm).

Phụ lục 4, 8_Lưu đồ thực hiện tiếp nhận và giải quyết đề nghị đấu nối của khách hàng (File đính kèm).

Phụ lục 5_Trình tự cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp (File đính kèm).

Phụ lục 6_Hợp đồng đầu tư công trình điện (File đính kèm).

BM 01_ Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (File đính kèm).

BM 02_ Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt (File đính kèm).

BM 03_Biểu đồ phụ tải (File đính kèm).

BM 04_Biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn khảo sát (File đính kèm).

BM 05A_Biên bản khảo sát hiện trường_Đấu nối tài sản Điện lực (File đính kèm).

BM 05B_Biên bản chấp thuận cho đấu nối công trình (File đính kèm).

BM 05C_Biên bản khảo sát hiện trường_Đấu nối tài sản khách hàng (File đính kèm).

BM 06_Phương án cấp điện_ Công ty Điện lực Trà Vinh (File đính kèm).

BM 06_Phương án cấp điện_ Điện lực (File đính kèm).

BM 07_Văn bản gửi SCT xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện (File đính kèm).

BM 07_Thỏa thuận đấu nối_Công ty Điện lực Trà Vinh (File đính kèm).

BM 07_Thỏa thuận đấu nối_ Điện lực (File đính kèm).

BM 08A_Đề nghị hỗ trợ kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật (File đính kèm).

BM 08B_Kết quả kiểm tra yêu cầu kỹ thuật_ Công ty Điện lực Trà Vinh (File đính kèm).

BM 08B_Kết quả kiểm tra yêu cầu kỹ thuật_ Điện lực (File đính kèm).

BM 09A_Đề nghị đăng ký lịch cắt điện thi công công trình (File đính kèm).

BM 09B_Đề nghị nghiệm thu kỹ thuật công trình (File đính kèm).

BM 09C_Biên bản nghiệm thu kỹ thuật_Công ty Điện lực Trà Vinh (File đính kèm).

BM 09C_Biên bản nghiệm thu kỹ thuật_Điện lực (File đính kèm).

BM 10A_Đề nghị nghiệm thu đóng điện công trình (File đính kèm).

BM 10B_Biên bản nghiệm thu đóng điện vận hành_Công ty Điện lực Trà Vinh (File đính kèm).

BM 10B_Biên bản nghiệm thu đóng điện vận hành_Điện lực (File đính kèm).

BM 10C_Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành_mẫu trọn gói (File đính kèm).

BM 10D_Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành (File đính kèm).

Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, Quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: thoả thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình (nếu có). Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương.

Viết bởi PC Trà Vinh

Các quy định của nhà nước, ngành điện liên quan đến chỉ số tiếp cận điện năng:
I. Các văn bản, quy định của Nhà nước, Bộ/ ngành:

1.  Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến 2020.

2. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

3. Quyết định số 507/QĐ-BCT ngày 21/02/2017 của Bộ Công thương về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công thương thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến 2020.

4. Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

5. Văn bản số 9361/VPCP-CN ngày 01/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ.

6. Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về trình tự, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

7. Văn bản số 3538/UBND-CNXD ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với Công ty Điện lực Trà Vinh.

8. Văn bản số 1038/UBND-KSTT ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của TTCP.

9. Văn bản số 05/SCT-KTATĐNMT ngày 04/01/2017 của Sở Công Thương Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

II. Các văn bản, quy định của ngành điện:

9. Văn bản số 5011/EVN-KD ngày 25/10/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng.

10. Văn bản số 126/EVN-HĐTV ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc báo cáo thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng giai đoạn 2013-2016 và giải pháp thực hiện nghị quyết 19-2017/NĐ-CP.

11. Văn bản số 8450/EVN SPC-KD ngày 31/10/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng.

12. Quyết định số 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành “Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVNSPC”.

13. Quyết định số 2608/QĐ-EVNSPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành “Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”.

14. Quyết định số 4117/QĐ-EVN SPC ngày 20/10/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật của một số chuẩn loại VTTB vào bộ tiêu chuẩn VTTB lưới điện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

15. Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

16. Quyết định số 2702/QĐ-PCTV ngày 01/10/2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh về việc ban hành Quy định Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp trong Công ty Điện lực Trà Vinh.