Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 bổ sung (tại huyện Trà Cú)
Click vào xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Duyên Hải)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Thị xã Duyên Hải)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Châu Thành)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Càng Long)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Tiểu Cần)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Trà Cú)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Cầu Kè)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại huyện Cầu Ngang)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại Điện lực huyện Duyên Hải
Click vào để xem
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại thị xã Duyên Hải huyện Duyên Hải từ ngày 05/3/2016
Click vào để xem
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải từ ngày 01/01/2016
Click vào để xem
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Tiểu Cần từ ngày 01/01/2016
Click vào để xem
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Trà Cú từ ngày 01/01/2016
Click vào để xem
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Châu Thành từ ngày 01/01/2016
Click vào để xem
Chi tiết...
Các TB phát hành HĐĐT tại các huyện đã đưa
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Cầu Ngang từ ngày 01/01/2016
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Cầu Kè từ ngày 01/01/2016
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Càng Long từ ngày 01/01/2016
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải từ ngày 07/10/2015
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Tiểu Cần từ ngày 07/10/2015
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Trà Cú từ ngày 05/01/2015
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Tiểu Cần từ ngày 05/01/2015
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Duyên Hải từ ngày 05/01/2015
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Châu Thành từ ngày 05/01/2015
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Cầu Ngang từ ngày 05/01/2015
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Cầu Kè từ ngày 05/01/2015
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Càng Long từ ngày 05/01/2015
 
Đầu trang