Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Thành phố Trà Vinh)
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2016
Click vào để xem
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử từ ngày 05/01/2015
Click vào để xem
Chi tiết...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử từ ngày 01/10/2014
Click vào để xem
Chi tiết...
 
Đầu trang