Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử năm 2018 Mẫu hóa đơn Điện-CSPK năm 2018 (9 Điện lực) Thông báo phát hành hóa đơn điện tử năm 2019 Mẫu hóa đơn Điện-CSPK năm 2019 (9 Điện lực) Thông báo phát hành hóa đơn điện tử năm 2020 (áp dụng từ ngày 01/01/2020) Mẫu hóa đơn Điện-CSPK năm 2020 (9 Điện lực) áp dụng từ ngày 01/01/2020 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử năm 2020 (áp dụng từ ngày 01/3/2020) Mẫu hóa đơn Điện-CSPK năm 2020 (9 Điện lực) áp dụng từ ngày 01/3/2020 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử năm 2021 (áp dụng từ ngày 11/01/2021) Mẫu hóa đơn Điện-CSPK năm 2021 (9 Điện lực) áp dụng từ ngày 11/01/2021
Chi tiết...
 
Đầu trang